Ehliyet Sınav Soruları

 

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kay naklanan trafik kazası sebebidir?
A) Alkollü olarak araç kullanması  
B) Yol yapımında hata olması 
C) Aracın bakımsız olması  
D) Havanın yağışlı olması  
 2.) Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra 
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce 
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra 
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra 
  3.) Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A) Doku  
B) Hücre  
C) Sistem  
D) Gövde  
 

4.)

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.  
B) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.  
C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer da marlardakinden azdır.  
D) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamar-
lardakinden fazladır.
 
  5.) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılma sında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tıbbi yardım istenmesi  
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi  
C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi  
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yer lerinin sağlanması  
  6.) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulma sının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç donanımını tamamlamak  
B) Araç muayenelerinde göstermek 
C) Trafik denetimlerinde göstermek  
D) Kazalarda ilk yardım için kullanmak  
  7.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi  
B) Kandaki oksijen oranının düşmesi  
C) Kanın kalbe gelme hızının artması  
D) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi  
  8.) Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I- Solunum kontrolü
II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakı larak)
A) I - II - III  
B) I - III - II  
C) II - I - III 
D) III - II - I  
  9.) "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanma larında  
B) Boylamasına karın yaralanmalarında  
C) Kapalı göğüs yaralanmalarında  
D) Omurga yaralanmalarında  
  10.) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A) Kılcal damar  
B) Atardamar  
C) Toplardamar  
D) Yırtık kanaması  
  11.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt mak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması  
C) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıka narak temizlenmesi  
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması  
  12.) Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına  
B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına  
C) Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına 
D) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına  
  13.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerin dendir?
A) Deride kızarıklık olması  
B) Vücut sıcaklığının artması  
C) Nabzın süratli ve zayıf olması  
D) Solunumun aniden derinleşmesi  
  14.) Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıda kilerden hangisi uygulanmaz?
A) Soğuk içecekler içirmek  
B) Şok pozisyonu vermek  
C) Duyu organlarını uyarmak  
D) Temiz hava almasını sağlamak  
  15.) Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygula ma bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)  
B) Karnın sol üst bölgesi (3 cm)  
C) Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)  
D) Göğüs kemiğinin 1/8'lik üst kısmı (7 cm)  
  16.) Kazazedenin naklinden önce, yaralanma larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarayı temiz pamukla kapatmak  
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak  
C) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak  
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek  
  17.) Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.  
B) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.  
C) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.  
D) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.  
  18.) Yanık derecesini belirlemede aşağıdaki lerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği  
B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi  
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı  
D) Yakıcı maddeyle temas şekli  
  19.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanı mıdır?
A) Eklem çevresinin şişmesi  
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu 
C) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması 
D) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması 
  20.) Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek  
B) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak  
C) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek  
D) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak  
 

21.)

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A) Oturuş veya yarı oturuş  
B) Yüzüstü yatış  
C) Sırtüstü yatış  
D) Yan yatış  
 

22.)

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belir tilmelidir.
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve tele fon numarasını vermelidir.
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

23.)

Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Birinci derece yanığı olan  
B) Solunum zorluğu çeken  
C) Ayağında çıkık olan  
D) Ölmüş olan  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyo nuna alınarak taşınabilir?
A) Bulantı ve kusması olanlar  
B) Kalça kemiğinde kırık olanlar  
C) Omurilik zedelenmesi olanlar  
D) Göğüs kemiği kırık olanlar  
 

25.)

Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıda ki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturul maması  
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi  
C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise has tanın hemen kusturulması  
D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi  
 

26.)

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) Solunumun durması  
B) İshal veya kabızlık oluşması  
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması  
D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması  
 

27.)

Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangi sidir?
A) Nabız sayısının azalması  
B) Kan dolaşımının yavaşlaması  
C) Sindirim sisteminin çalışmaması  
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması  
 

28.)

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A) İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile  
B) Araç kullanırken yanında birisini bulundur ma şartı ile  
C) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile  
D) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile  
 

29.)

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların em niyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A) Trafikteki görevli sayısı  
B) Şehir içindeki trafik kazaları  
C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı  
D) Şehirler arasındaki trafik kazaları  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Hırslı ve kızgın olmamak  
B) Kurallara uymaya özen göstermek  
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek  
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

  Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasın da trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A) Gabari  
B) Geçiş hakkı  
C) Geçiş kolaylığı  
D) Geçiş üstünlüğü  
 

32.)

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Seyir halindeki araçların durumu

A) Banket  
B) Şerit  
C) Bölünmüş yol  
D) İki yönlü yol  
 

33.)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanlara ne ad verilir?
A) Kavşak  
B) Geçiş yolu  
C) Sığınma cebi  
D) Hemzemin geçit  
 

34.)

Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 otur ma yeri olan ve insan taşımak için imal edil miş bulunan motorlu araca ne ad verilir?
A) Otobüs  
B) Minibüs  
C) Kamp taşıtı  
D) Özel amaçlı taşıt  
 

35.)

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yan maktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden han gisini bildirir?

A) Düz gidilebileceğini  
B) Sadece sola dönülebileceğini  
C) Sadece sağa dönülebileceğini  
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu  
 

36.)

Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" işa retidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

37.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması  
B) Sert fren yapması  
C) Vitesi boşa alması  
D) Uygun vitesle inmesi  
 

38.)

Şekildeki trafik işareti aşağıda kilerden hangisine yaklaşıldı ğını bildirir?

A) Okul geçidine  
B) Yürüyüş yoluna  
C) Gençlik kampına  
D) Alt veya üst geçitlere  
 

39.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)   Kasisli yola girileceğini  
B) Yolda çalışma olduğunu  
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu  
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini  
 

40.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)    
B)  
C)  
D)  
 

41.)

   Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)    
B)  
C)  
D)  
 

42.)

  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)  Sola dönülmez  
B) Sağa dönülmez  
C) Sağa zorunlu yön  
D) Sola zorunlu yön  
 

43.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu  
B) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu  
C) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini  
D) Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu  
 

44.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyon garajını  
B) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini  
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini  
D) Kamyonun giremeyeceğini  
 

45.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A)    
B)  
C)  
D)  
 

46.)

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Bisiklet yolu  
B) Motosiklet yolu  
C) Bisiklet giremez  
D) Motorlu bisiklet yolu  
 

47.)

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini  
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini  
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini  
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini  
 

48.)

Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağır hapis cezası  
B) Sadece para cezası  
C) Araç kullanmaktan men cezası  
D) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası  
 

49.)

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) 20  
B) 25  
C) 35  
D) 45  
 

50.)

 Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Araçların takip mesafesine uyması  
B)  2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi  
C)  3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi  
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması  
 

51.)

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 50  
B) 40  
C) 35  
D) 15  
 

52.)

 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80  
B) 90  
C) 100  
D) 110  
 

53.)

 Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu,hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A) Takip mesafesi  
B) Geçiş mesafesi  
C) Görüş mesafesi  
D) İntikal mesafesi  
 

54.)

 Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü hatalıdır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

55.)

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli  
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli  
C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli  
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı  
 

56.)

  Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Arkadan gelen araçlara yol vermek  
B) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek  
C) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek  
D) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek  
 

57.)

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dar kavisle dönülmesi  
B) Geniş kavisle dönülmesi  
C) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi  
D) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi  
 

58.)

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otobüs  
B) Traktör  
C) At arabası  
D) İş makinesi  
 

59.)

 Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli  
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli  
C) Geçiş hakkını kendi kullanmalı  
D) Hızını artırıp kavşağa girmeli  
 

60.)

 Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  
B) 1 - 3 - 2  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

61.)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A) İtfaiye aracı  
B) Motosiklet  
C) Tarım traktörü  
D) Toplu taşıma aracı  
 

62.)

 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı  
B) 1 numaralı araca yol vermeli  
C) İlk geçiş kakkını kendisi kullanmalı  
D) 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı  
 

63.)

 Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A) El freninin çekilmesine  
B) Motorunun durdurulmasına  
C) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına  
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına  
 

64.)

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Uzağı gösteren ışıkların  
B) Yakını gösteren ışıkların  
C) Acil uyarı ışıklarının  
D) Sis ışıklarının  
 

65.)

Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Aracın vitesini boşa almalı  
B) Araçta gözcü bulundurmalı  
C) Aracın kapılarını açık tutmalı  
D) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli  
 

66.)

 Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A) Beyaz bayrak  
B) Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez  
C) Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez  
D) Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez  
 

67.)

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

68.)

 Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın arıza yaptığını  
B) Taşıtın geri manevra yaptığını  
C) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini  
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu  
 

69.)

Trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sürücülere  
B) Yayalara  
C) Traktörlere  
D) Otomobillere  
 

70.)

 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Uygun mesafede mutlaka durması  
B) Hızlarını artırarak geçmesi  
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi  
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi  
 

71.)

 Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
A) Orta şeridi  
B) Hızlanma şeridini  
C) Tırmanma şeridini  
D) Yavaşlama şeridini  
 

72.)

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalı  
B) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli  
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli  
D) Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı  
 

73.)

 Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
A) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette  
B) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette  
C) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte  
D) Taşıt yolunun ortasında  
 

74.)

I- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

75.)

 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A) Araç tescil belgesi  
B) Yağ değişim kartı  
C) Noter satış belgesi  
D) Periyodik bakım kartı  
 

76.)

 D sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A) Motosiklet  
B) Otobüs  
C) Çekici  
D) İş makinesi  
 

77.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Kırmızı ışıkta geçmek  
B) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak  
C) Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek  
D) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak  
 

78.)

 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Otomobil  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

79.)

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) Atık  
B) İklim  
C) Çevre  
D) Erozyon  
 

80.)

 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A) Yakıt sarfiyatının artmasına  
B) Çevre kirliliğinin azalmasına  
C) Gürültü kirliliğinin oluşmasına  
D) Trafik yoğunluğunun artmasına  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rot  
B) Motor  
C) Fren  
D) Diferansiyel  
 

82.)

 Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne ad verilir?
A) Aktarma organları  
B) Yağlama sistemi  
C) Soğutma sistemi  
D) Marş sistemi  
 

83.)

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A) Egzoz supabı  
B) Emme manifoldu  
C) Katalitik konvertör  
D) Egzoz manifoldu  
 

84.)

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A) ABS fren  
B) Hafızalı koltuk  
C) Otomatik hız kontrol  
D) Hava yastığı (Airbag)  
 

85.)

Aşağıdakilerden hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A) Emniyet kemeri  
B) Polen filtresi  
C) Açılabilir tavan  
D) Park sensörü  
 

86.)

  I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

87.)

 Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Rot  
B) Silindir bloğu  
C) Şaft  
D) Direksiyon mili  
 

88.)

  Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör  
B) Emme supabı  
C) Egzoz manifoldu  
D) Emme manifoldu  
 

89.)

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Motoru soğutmak  
B) Aküyü şarj etmek  
C) Motorun hareketli parçalarını yağlamak  
D) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek  
 

90.)

 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile  
B) Elektrik motoru ile  
C) Dışarıdan ısıtılarak  
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile  
 

91.)

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A) Çalışmaz  
B) Sarsıntılı  
C) Sarsıntısız  
D) Yüksek rölantide  
 

92.)

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Buji  
B) Distribütör  
C) Ateşleme bobini  
D) Kontak anahtarı  
 

93.)

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine  
B) Antifriz seviyesine  
C) Elektrolit seviyesine  
D) Hidrolik yağ seviyesine  
 

94.)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Şarj kablosunu  
B) Marş kablosunu  
C) Artı (+) kutup kablosunu  
D) Eksi (-) kutup kablosunu  
 

95.)

 Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A) Su pompası  
B) Şanzuman dişlileri  
C) Alternatör diyotları  
D) Diferansiyel dişlileri  
 

96.)

  Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)  Motor yüksek devirde kullanılır.  
B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.  
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.  
D) Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.  
 

97.)

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A) Buji  
B) Manifold  
C) Karbüratör  
D) Teker jantı  
 

98.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A) Enjektörler  
B) Hava filtresi  
C) Yakıt pompası  
D) Endüksiyon bobini  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A) Su filtresi  
B) Yağ filtresi  
C) Hava filtresi  
D) Benzin filtresi  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Fren balatalarının aşınması  
D) Vantilatör kayışının sıkı olması  
 

101.)

Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Yakıt tüketiminin artması  
B) Yakıt tüketiminin düşmesi  
C) Hava tüketiminin düşmesi  
D) Motorun sarsıntılı çalışması  
 

102.)

 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A) Frenlerin ayarsız olması  
B) Motorun yüksek devirde kullanılması  
C) Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi  
D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  
 

103.)

Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A) Karbüratör  
B) Yakıt filtresi  
C) Besleme pompası  
D) Yakıt enjeksiyon pompası  
 

104.)

 Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?
A) Ateşleme yapmak  
B) Motora giren havayı temizlemek  
C) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek  
D) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak  
 

105.)

 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motor rölanti devrinin yüksek olması  
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması  
C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması  
D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi  
 

106.)

Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş sistemi  
B) Şarj sistemi  
C) Yakıt sistemi  
D) Ateşleme sistemi  
 

107.)

Uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A) Far ampulünün  
B) Marş motorunun  
C) Silecek motorunun  
D) Endüksiyon bobininin  
 

108.)

 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A) Aküsünün tam şarj edilmesi  
B) Buji kablolarının yenilenmesi  
C) Hava filtresinin değiştirilmesi  
D) İterek veya çekerek çalıştırılması  
 

109.)

Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A)   Artı kutup şasi ile  
B) Eksi kutup şasi ile  
C) Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla  
D) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla  
 

110.)

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Şarj sistemi  
B) Yağlama sistemi  
C) Soğutma sistemi  
D) Ateşleme sistemi  
 

111.)

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A) Yağ karterinden  
B) Yağ filtresinden  
C) Yağ çubuğundan  
D) Yağ göstergesinden  
 

112.)

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A) İki çizgisi arasında  
B) Alt çizgisinden aşağıda  
C) Üst çizgisinden yukarıda  
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli  
 

113.)

Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A) Karter  
B) Külbütör  
C) Radyatör  
D) Karbüratör  
 

114.)

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A) Radyatör  
B) Termostat  
C) Vantilatör  
D) Hararet göstergesi  
 

115.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

116.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A) Alternatör  
B) Debriyaj  
C) Distribütör  
D) Marş motoru  
 

117.)

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A) Buji  
B) Soket  
C) Ampul  
D) Sigorta  
 

118.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

119.)

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A) Ön lastiklerin birine  
B) Arka lastiklerin birine  
C) Çekici lastiklerin ikisine  
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine  
 

120.)

 Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A) Fren ayarının  
B) Supap ayarının  
C) Diferansiyel ayarının  
D) Vites kutusu ayarının  

cevap anahtarı