Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

18 NİSAN 2009 B SINIFI KİTAPÇIĞI

1.) Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi  doğrudur?

A) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen  insanların neden olduğu olaylardır.
B) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa  felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
C) Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak  kazalar önlenemez
D) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

2.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında  etkili olan çevre faktörlerinden değildir?

A) Yolun bakımsız oluşu
B) Kaldırımların yetersizliği
C) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D) Eski ve yetersiz araçların kullanılması

3.) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B) Her durumda müdahale etmesi zorunludur
C) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır

4.) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten  büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?

A)Hucre  Doku  Organ  Sistem
B) Organ  Hucre  Doku  Sistem
C) Sistem  Doku  Organ  Hucre
D) Hucre  Organ  Doku  Sistem

5.) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Solunum sistemi

6.) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi  organlarındandır?

A)Mide
B) Akciğer
C) Karaciğer
D) Beyin

7.) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurulur.
B) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan  araçlarda bulundurulur.
C) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar da bulundurulur
D) Sadece A1, A2 ve G sınıfı belge ile kullanı lan araçlarda bulundurulur

8.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

A) Kaza yerinin en az 150 metreden görüle bileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak  motoru devreden çıkarmak
C) Kaza yerinin uzaktan görülebilmesi için  büyük bir ateş yakarak dikkat çekmek
D) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı  önlem almak

9.) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden  hangisine dikkat edilir?

A) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B) Ayak tarafından çıkarılmasına
C)Baş tarafından çıkarılmasına
D) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına

10.) Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu  ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Boylamasına karın yaralanması olanlarda
B)Ağız-burun çevresinde kanama olanlarda
C) Omurga yaralanmalarında
D)Kapalı göğüs yaralanmalarında

11.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?

A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması

12.) Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C) Kaç yaralı olduğuna bakılması
D) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

13.) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden  oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna  yerleştirilmesi

14.) Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç  uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını  engellemek
B)Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

15.) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder

A) Kanayan yerin ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir. 
B) Kanayan yer üzerine sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı  uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D)Kalbin kanama bölgesine olan basıncını  azaltma yöntemidir.

16.) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A) Soğuk nemli cilt, titreme
B) Hareketlilik, saldırganlık hâli
C) Cildin kızarması, aşırı terleme
D) Vücut sıcaklığında yükselme

17.) Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Vücut sıcaklığı düşürülür
B) Duyu organları uyarılır
C) Şekerli, soğuk içecek verilir
D) Hastaneye götürülür
18.) Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
A) Uyarılara reaksiyonsuzluk
B) Hırıltılı solunum
C) Bilinçsizlik ve uyku
D) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

19.) Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzeri ne vücuda dik olacak şekilde tutması
B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C) Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D) Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırması

20.) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?

A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak ºekilde nakletmek
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
21.) Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, her hangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır.
B) Araç çalışır vaziyette iken yaralılar oradan  uzaklaştırılır.
C) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır
D) İtfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir

22.) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak  aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Turnike uygulama
B) Kuvvetli masaj
C) Kalp seviyesinin altında tutma
D)Hareketsiz kalmasını sağlama

23.) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması

24.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için  turnike uygulanması
B)Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket  ettirilmesi
D) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden  aşağıda tutulması

25.) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
26.) Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
A) Şoka giren
B) kolu çıkan
C) Ayağı burkulan
D) Birinci derecede yanığı olan
27.) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz  gazı daha fazla zarar verir?
A) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B) Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D) Tünelde, uzun süre camları kapalı olarak araç kullanıldığında

 28.) Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm zehirlenme olaylarında verilmelidir
B) İlaç zehirlenmelerinde sulandırılarak verilir
C) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir
D) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur

29.) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması  (vurması) belirtisidir?

A) Aşırı terleme
B) Aşırı heyecan
C) Hareketliliğin artması
D) Sıcak ve kuru cilt
30.) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına  uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik kurallarının davranış hâline dönüşmemiş olması
D) Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi

31.) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Ulaştırma Bakanlığı
32.) Aşağıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında ders olarak verilir?

I- Trafik ve çevre bilgisi
II- Motor ve araç tekniği bilgisi

III- İlk yardım bilgisi

A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III
33.) Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru  tanımlanmıştır?
A) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır
C) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
34.) Şekilde, yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3
35.) Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

A) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) Tali yol kavşağına yaklaştığını

36.) Yük taşınmasında kullanılmayan; iç dizaynı  tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıta ne denir?

A) Özel amaçlı taşıt
B) Arazi taşıtı
C) Kamp taşıtı
D) Taşıt katarı
37.) Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir?
A) Araç kullanırken müzik dinlemek
B)Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek
C) Kurallara uygun davranmak
D) Hız sınırlamalarını dikkate almamak
38.) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
39.) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin  görevlerinden değildir?
A)Trafiği düzenlemek
B) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
C) El koyduğu trafik kazalarında, kaza tespit  tutanağı düzenlemek
D) Sürücüleri denetlemek

40.) Şekildeki trafik işareti  neyi bildirir?

A) Okul geçidine yaklaşıldığını
B) Yaya geçidine gelindiğini
C) İzci kampına yaklaşıldığını
D) Yerleşim birimine gelindiğini
41.) Şekildeki trafik işareti 11. aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
B) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların olduğunu
C) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğunu
D) İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını

42.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)
B)
C)
D)

43.) Şekildeki trafik işareti  neyi ifade eder?

A) Sola dönmenin yasaklandığını
B) Kaygan yola yaklaşıldığını
C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

44.) Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki  yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
45.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B) Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu
C) Kamyonun giremeyeceğini
D) Treylerin giremeyeceğini

46.) Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)

47.) Şekildeki trafik işaretinin  anlamı nedir?

A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez
48.) Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3

49.) İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalıdır
B) 1. araca yol vermelidir
C) 1. aracı ikaz ederek durdurmalıdır
D) Dörtlü lambaları yakarak beklemelidir
50.) Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
A) Araç kullanmaktan men cezası
B) Sadece para cezası
C) Ağır hapis cezası
D) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası
51.) Bir sürücünün, aşağıdaki araçlardan hangisini 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saat, devamlı olarak 4,5 saatten fazla kullanması yasaktır?
A)
B)
C)
D)
52.) Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Trafikten men cezası
53.) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
54.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 3. aracın 30 km/saat hızla seyretmesi
B) 2. aracın 60 km/saat hızla seyretmesi
C) 1. aracın 70 km/saat hızla seyretmesi
D)1. ve 2. aracın azami hız sınırını aşarak  seyretmesi
55.) Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların  arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
56.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 2. aracın sollama yapması
B) 3. aracın sollama yapması
C) Araçların takip mesafesine uyması
D) 2. aracın 1. aracı geçerken hızını arttırması
57.) Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A) Dur çizgisinde mutlaka durması
B) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C) İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini  sürdürmesi
D) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
58.) Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
59.) Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç  sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A)
B)
C)
D)
60.) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır
A) Sağdan gelen araca yol vermelidir
B) Yolun sağına yanaşmalıdır
C)Arkadan gelen araca yol vermelidir
D)Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.
61.) Aşağıdakilerden hangilerini sürücülerin  yapması yasaktır?

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
III- Kontrollü kavşaklara gelirken hızlarını azaltmaları

A) I - II
B) I - III
C) II - III
D)I - II - III
62.) Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III
63.) Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden  hangisinin yapılması doğrudur
A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Şerit değiştirilmesi
C) Aracın hızının artırılması
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması
64.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C) 2 numaralı araca yol vermelidir
D) Hızlanarak yoluna devam etmelidir
65.) Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D) numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
66.) Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
67.) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde  kullanılamaz?
A) Görev hâli dışında
B) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Şehirler arası kara yollarında
68.) Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda  aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Kamyonete
B) kamyona
C) İş Makinasına
D) Lastik tekerlekli traktöre
69.) Geceleyin, görüşün yeterli  olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
A) Acil uyarı ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C)Birkaç defa selektör yaparak
D) Dönüş ışıklarını yakarak
70.) Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Yerleşim yeri         Yerleşim yeri
içinde (m)                 dışında (m)

A) 15                          100
B) 20                           120
C) 30                           150
D) 50                           200
71.) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte  arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 5
B) 10
C) 20
D)30
72.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının  en önemli nedenidir?
A) Çevre şartlarının elverişsiz olması
B) Trafik yoğunluğunun fazla olması
C) Sürücülerin kural dışı araç kullanması
D)Araç bakımına önem verilmemesi
73.) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan  sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D)Hızlarını artırarak geçmelidirler
74.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına  göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülein mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A) SRC 1
B) SRC 2
C) SRC 3
D) SRC 4
75.) İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
76.) “C” sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
B) Otobüs, kamyon, kamyonet
C) Çekici, kamyon, minibüs
D) İş makinesi, otomobil, minibüs
77.) Taşıtlarda kalitesiz yakıt kullanılması, aşağıdakilerden hangilerinin zarar görmesine neden olur?
I- İnsanların
II- Taşıtların
III- Bitkilerin
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
78.) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde  duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aracın şehir merkezine girmesi yasaklanır
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir
C) Sürücüsüne hapis cezası verilir
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir
79.) Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A) Çevre kirliliğinin azalmasına
B) Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azalmasına
C) Temiz ve ucuz yakıt kullanabilmesine
D) Atıkların tekrardan kullanılabilmesine
80.) Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A) Gürültü kirliliği oluşturmamak
B) Yakıt tasarrufu sağlamak
C) Motor gücünü artırmak
D) Kazalara karşı güvenliği artırmak
81.) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Elektrik enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Isı enerjisini
82.) Aşağıdakilerin hangisinde LPG yaygın olarak kullanılır?
A) Su motorlarında
B) Otomobil motorlarında
C) Ağaç kesme motorlarında
D) Tekne motorlarında
83.) Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların dezavantajlarındandır
A) Ateşleme bujisinin ömrü uzun olur
B) Yağın ömrü uzun olur
C) Motor performansı bir miktar düşer
D) Egzoz emisyonları açısından daha çevrecidir.
84.) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
85.) Motor yağlama yağı hangi kapaktan konur?
A) Radyatör kapağından
B) Külbütör kapağından
C) Yakıt deposu kapağından
D) Akü kapaklarından
86.) Şekildeki motor  parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manifold
B) Silindir bloğu
C)Karter
D) Silindir kapağı
87.) Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krank mili
B) Piston
C) Supap kapağı
D) Buji
88.) Egzoz gazlarının oluşturduğu gürültüyü aşağıdakilerden hangisi azaltır?
A) Emme susturucusu
B) Emme supabı
C) Egzoz supabı
D) Egzoz susturucusu

89.) Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir.

Buna göre, şekildeki soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Hava filtresi
B) Egzoz manifoldu
C) Endüksiyon bobini
D) Enjektörler
90.) Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A) Motorun sarsıntılı çalışmasına
B) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
C) Motorun yağ yakmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
91.) Şekildeki yağ lambası göstergesi aracın ön panelinde bulunur.

Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında bu göstergenin yanması gerekir. Eğer yanmıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A) Yağ lambasının ampulünde
B) Yağ pompasında
C) Yağ filtresinde
D)Yağ süzgecinde
92.) Akünün bakımında neye dikkat edilir?
A) Plakaların temiz olup olmadığına
B) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
93.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin parçası değildir?
A) Şarj göstergesi
B)Distribütör
C) Alternatör
D) Regülâtör
94.) Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A) Lastiklerin havasının az olması
B) Aşırı hız yapılması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Uygun viteste gidilmemesi
95.)Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Ateşleme bobini
B) Distribütör
C)Buji
D) Kontak anahtarı
96.) Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A) Benzin filtresi
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Su filtresi
97.) Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun çabuk soğumasını sağlar
B) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar
C) Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasın ısağlar.
D) Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
98.) Aşağıdakilerden hangisi, yakıt sisteminde  yapılması gereken kontrollerden birisidir
A) Su seviyesi kontrolü
B) Yağ saviyesi kontrolü
C) Yakıt seviyesi kontrolü
D) Hidrolik seviyesi kontrolü
99.) Aşağıdakilerden hangisi otomatik vitesli  araca yapılmaz?
A) İterek veya çekerek çalıştırmak
B)Aküyü tam şarj etmek
C) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak
D) Hava filtresini değiştirmek
100.)Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Yüksek devirde
B) Düzensiz, tekleyerek
C) Zengin karışımla
D) Rölantide
101.) Hangisi ateşleme sistemi elemanı  değildir?
A) Buji
B) Kondansatör
C) Hava filtresi
D) Platin
102.) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda  bulunmaz?
A) Enjektörler
B) Distribütör
C) Kızdırma bujisi
D) Yakıt pompası
103.) Motorda yağlama sisteminin amacını aşağı dakilerden hangisi açıklar?
A) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B)Motorun erken ısınmasını sağlamak
C) Aşıntıyı azaltmak ve soğumayı sağlamak
D)Fren hidroliğini, çalışma sıcaklığında tutmak
104.) Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Su seviyesi kontrolü
B) Yağ seviyesi kontrolü
C) Hidrolik seviyesi kontrolü
D) Elektrolit seviyesi kontrolü
105.) Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden  durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) El freninin çekilmesi
B) Vitesin 1. vitese takılması
C) Gaz pedalına basılması
D) Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
106.) Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görüldüğünde ne yapılır?
A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri düºürülür
C) Motor hemen durdurulur
D) Motor rölantide çalıştırılır
107.) Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket  verir?
A) Su pompasına
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Yağ pompasına
108.) Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar
B) Motor suyu soğur
C) Motor suyuna yağ karışır
D) Motor hemen durur
109.) Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su  konulması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motorun stop etmesine
B) Motor sıcaklığının artmasına
C) Motorun çekiş gücünün artmasına
D) Motor silindir kapağının çatlamasına
110.) Aküyü şarj eden parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş motorudur
B) Distribütördür.
C) Endüksiyon bobinidir
D) Alternatördür.
111.) Aracın gösterge pane31. linde bulunan, şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir

A) Uzun farların yandığını
B) Kısa farların yandığını
C) El freninin çekilmiş olduğunu
D) Cam rezistansının çalıştığını
112.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Kavrama
B) Vites Kutusu
C)Diferansiyel
D) Volan
113.) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının  sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Debriyaj halatı kopmuştur
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır
D) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
114.) Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
A) Aracın hızı artar
B) Aracın gücü artar
C) Araç vitese geçmez
D) Aracın freni tutmaz
115.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının  elemanıdır?
A) Aks
B) Piston
C) Amortisör
D) Rot
116.) Düz yolda belli bir hızdan sonra direksiyonda titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A) Eksantrik milinde balanssızlık vardır
B) Lastiklerde balanssızlık vardır
C) Alternatörde balanssızlık vardır
D) Pistonlarda balanssızlık vardır
117.) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir
B) Haftada bir
C) Altı ayda bir
D) Araca binileceği zaman
118.) Aşağıdakilerden hangisi hareket hâlindeki  aracın hızını azaltmak için yapılır?
A) El freninin çekilmesi
B) Debriyaj pedalına basılması
C) Fren pedalına basılması
D) Fren ve debriyaj pedalına aynı anda basılması
119.) Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden  hangisini yapmak gerekir
A) Vitesi boşa almak
B) Debriyaj pedalına basmak
C) Fren pedalına basmak
D) El frenini çekmek
120.) Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
A) Vites kutusu
B) Diferansiyel
C) Rot başları
D) Şaft